REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 21 Stycznia 2019

ARTYKUŁ 1- PRZEDMIOT UMOWY:

Przedmiot niniejszej umowy określa prawa i obowiązki stron, zgodnie z Dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, dotyczące Ochrony Konsumentów odnośnie do sprzedaży i dostawy towaru o określonych cechach i cenie KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO.

Sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

ARTYKUŁ 2- DANE SPRZEDAJĄCEGO

MATES & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

”Źródłowa treść:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MATES & CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.07.2018 R., REP. A NR 2089/2018, NOTARIUSZ ANITA HNATYSZYN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DERE 2. NAZ 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ERATIK 2. EMIRHAN 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DERE 2. NAZ 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ERATIK 2. EMIRHAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA”
 
”Mates & Co Sp.z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO , pod numerem KRS 0000745991”
 

REGON: 381116629

NIP: 5252761209

KRS: 0000745991

email: support@anktacticals.pl

telefon: +48 575 379 056

Kontakt

ARTYKUŁ 3- DANE KUPUJĄCEGO

(Podane na fakturze.)

ARTYKUŁ 4- INFORMACJE O PRODUKCIE STANOWIĄCYM PRZEDMIOT UMOWY:

Rodzaj Dóbr/Produktów/Usług:
Marka/Model:
Kolor:
Ilość:
Cena (po doliczeniu podatku VAT):
Opłata Kuriera:
Metoda Płatności:
Adres Dostawy:
Adresat:
Adres do Faktury:

ARTYKUŁ 5- POSTANOWIENIA OGÓLNE:

5-1 KUPUJĄCY deklaruje uzyskanie wiedzy, zgodnie z wymogami w środowisku elektronicznym, na temat informacji wstępnych dotyczących ceny sprzedaży, metody płatności i podstawowych cech produktu, którego dotyczy niniejsza umowa, wymienionego w ARTYKULE numer 4, przez przeczytanie ich.

5-2 Jeśli produkt, którego dotyczy niniejsza umowa, ma być dostarczony do osoby/organizacji innej niż KUPUJĄCY, SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia towaru przez tę osobę/ organizację.

5-3 SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktu, którego dotyczy niniejsza umowa bez uszkodzeń i w kompletnym stanie, zgodnie z cechami opisanymi w zamówieniu razem z instrukcją obsługi oraz dowodem gwarancji, pod warunkiem jej dostępności.

5-4 Produkt, którego dotyczy niniejsza umowa, powinien być dostarczony KUPUJĄCEMU bądź wskazanej osobie/organizacji w ciągu wymaganego prawem terminu 30 dni, w terminie objaśnionym dla każdego produktu w informacjach wstępnych, w zależności od odległości miejsca zamieszkania KUPUJĄCEGO.

5-5 Przed dokonaniem dostawy produktu, którego dotyczy niniejsza umowa, płatność musi być uiszczona z pomocą wybranej przez KUPUJĄCEGO metody płatności, a podpisana kopia niniejszej umowy musi być przekazana na ręce SPRZEDAJĄCEGO.

5-6 W razie nieuiszczenia opłaty za towar SPRZEDAJĄCEMU przez bank lub inną instytucję finansową z powodu niewłaściwego, lub nielegalnego użytkowania karty kredytowej KUPUJĄCEGO przez nieautoryzowane osoby, co nie wynikło z pomyłki KUPUJĄCEGO, KUPUJĄCY jest zobowiązany zwrócić towar SPRZEDAJĄCEMU w ciągu 3 dni, pod warunkiem, że dany produkt dotarł już do KUPUJĄCEGO.

5-7 SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany poinformować KUPUJĄCEGO na wypadek działania siły wyższej, niesprzyjających warunków pogodowych, bądź zamknięcia ruchu o utrudnieniach w stosownej dostawie.  W takich wypadkach KUPUJĄCY może wykorzystać swoje prawo do anulowania zamówienia, wymiany produktu na równowartościowy, jeśli jest taka możliwość i/lub zażądać przełożenia dostawy do czasu ustania warunków ją utrudniających.  W razie anulowania zamówienia przez KUPUJĄCEGO zapłacona kwota zostanie zwrócona w formie jednorazowej wpłaty gotówkowej w ciągu 10 dni.

5-8 Zakłada się, że cały zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności zamówionego produktu z prawodawstwem kraju dostawy, wliczając w to prawa, przepisy a w szczególności postanowienia kodeksu celnego oraz obowiązek pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów, które mogą być wymagane w celu kompensacji możliwych niezgodności, są przeniesione na KUPUJĄCEGO w momencie zrealizowania zamówienia.

5-9 KUPUJĄCY może poinformować SPRZEDAJĄCEGO, o wszelkich uszkodzonych, niedziałających lub zepsutych produktach sprzedanych z, lub bez odpowiedniego dowodu gwarancji na wymagane części zgodnie z warunkami gwarancji.  Koszt zwrotu towaru zostanie pokryty przez KUPUJĄCEGO, a koszt wysyłki naprawionych/wymienionych towarów będzie pokryty przez SPRZEDAJĄCEGO.  Koszt produktu zwróconego po 14 dniach roboczych od daty dostawy do KUPUJĄCEGO (niezależnie od okresu gwarancji) nie może być zwrócony w całości ani częściowo, produkt będzie naprawiony lub wymieniony.

5-10 Niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez KUPUJĄCEGO Regulaminu wspomnianego na stronie internetowej oraz opłaceniu zamówienia, które to po zatwierdzeniu zostanie przekazane przez system SPRZEDAJĄCEMU.

5-11 Twoje zamówienie może zostać anulowane, jeśli wymagane jest to przez bank lub oddział ochrony kart kredytowych bądź posiadacz karty jest inną osobą, a także w wypadku niemożności skontaktowania się z właścicielem karty w celu uzyskania odpowiedniego potwierdzenia z numeru telefonu zarejestrowanego w systemie, aby zapewnić bezpieczeństwo posiadaczowi karty.

5-12 Wymagane czynności prawne zostaną podjęte w razie jakiegokolwiek oszustwa wobec odpowiedzialnego posiadacza adresu IP przez zapisanie tegoż adresu i powiadomienie organów ścigania o domniemanym oszustwie.

5-13 SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostawą spowodowane podaniem niewłaściwego/ niekompletnego adresu oraz informacji kontaktowych.

KUPUJĄCY pokryje koszty zwrotu związane z wyżej wymienionymi powodami.

5-14 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w poznaniu 60-166 poznań.”

ARTYKUŁ 6- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.

Cel > „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”

Czas > “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ARTYKUŁ 7- INFORMACJA O GWARANCJI:

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

ARTYKUŁ 8- PRAWO DO ODSTĄPIENIA:

KUPUJĄCY ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu (14) dni od dnia dostarczenia produktu, którego dotyczy niniejsza umowa do siebie lub wyznaczonej osoby/organizacji. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia, KUPUJĄCY musi powiadomić o swojej decyzji KUPUJĄCEGO poprzez fax, e-mail, lub telefonicznie, a produkt musi być nienaruszony zgodnie z postanowieniami ARTYKUŁU nr 7. W razie skorzystania z tego prawa, zwrot oryginalnej faktury oraz kopii zlecenia dostawy dotyczącej wysyłki i dostawy produktu do KUPUJĄCEGO lub osoby trzeciej jest obowiązkowy.  Zapłacona kwota musi być zwrócona KUPUJĄCEMU w ciągu 7-10 dni od otrzymania zwróconego produktu zgodnego ze wszystkimi wymogami opisanymi w Warunkach Zwrotu do KUPUJĄCEGO.  Jeśli zwrócona przesyłka nie spełnia Warunków Zwrotu, cena zakupu nie zostanie zwrócona, a paczka będzie wysłana z powrotem do KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY jest zobowiązany pokryć koszty związane ze zwrotem produktu, wynikłe ze skorzystania z prawa do odstąpienia.

Ponadto, prawo do odstąpienia nie przysługuje wobec produktów bezzwrotnych ze względu na ich cechy, jak np. produkty jednorazowe, programy i oprogramowania, które mogą być powielone, produkty łatwo psujące się lub przeterminowane.  Prawo odstąpienia od kupna wszelkiego rodzaju oprogramowania, płyt DVD, VCD, CD, kaset, komputerów, artykułów papierniczych i biurowych (tonerów, kartridży, taśm itp.) oraz różnego rodzaju kosmetyków, zależy od tego, czy są zamknięte, nieuszkodzone oraz nieużywane.

ARTYKUŁ 9- ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

KUPUJĄCY zobowiązany jest poinformować o zamiarze anulowania zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa w ciągu 24 godzin, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu znajdujących się w zakładce Kontakt strony internetowej SPRZEDAJĄCEGO.  Jeśli produkt jest już w drodze do KUPUJĄCEGO, zamówienie nie może zostać anulowane. Prawo odstąpienia obowiązuje w roszczeniach zwrotu.

ARTYKUŁ 10- SĄD ROZSTRZYGAJĄCY:

Sąd Konsumencki znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania KUPUJĄCEGO lub SPRZEDAJĄCEGO oraz inne Instytucje Arbitrażowe są uprawnione do egzekwowania warunków niniejszej umowy do momentu przejścia sprawy pod jurysdykcję Ministerstwa Gospodarki.  Po złożeniu zamówienia, wszystkie warunki niniejszego kontraktu są uważane za zaakceptowane przez KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO.

Na mocy paragrafu 2, Artykułu 9/A Ustawy nr 6502, zmodyfikowanej Ustawą nr 4882 oraz Artykułu 5 i 6 niniejszej Umowy Sprzedaży na Odległość, KUPUJĄCY akceptuje, zobowiązuje się oraz potwierdza, zapoznanie się z Informacjami Wstępnymi w środowisku elektronicznym przez przeczytanie ich.

Ja, Konsument przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem wszystkie zasady i uwagi  zawarte w Dokumencie Informacji Wstępnych, składającym się z tej (1) strony oraz zgadzam się i potwierdzam wszystkie zasady i uwagi.